Joining the Skopatumana Challenge or looking for Patapaa’s verse on Kawoula’s Daavi Ne Ba, @bull_bryan_mimics has put them together for us. Enjoy below:

till patu pataa
skoska to mana
till da pop dada
sko pa to mana
filo di si dadaa
kati don panpana
ma don go don
ma ga da zen zen
na dan bam badan
ko danko kedo
kra po aba
tsu seyy

VGMA 2020 will be sweet.